VEDTÆGTER FOR
VANGEDES VENNER

§ 1 Navn og formål
Stk. 1. Foreningens navn er Vangedes Venner.
Hjemsted Vangede, Gentofte Kommune.

Stk. 2. Foreningens formål er at udbrede og udvikle det kulturelle og folkelige liv i Vangede ved at inddrage borgere i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af arrangementer og herigennem skabe netværk.

Stk. 3. Foreningen kan udtale sig om forhold til gavn for Vangedes borgere.

§ 2 Medlemskab
Stk. 1. Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der har relation til Vangede og har lyst til at yde frivilligt arbejde.

Stk. 2. Indmeldelse skal ske skriftligt ved brug af indmeldelsesblanket til Vangedes Venner. For personer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Stk. 3. Alle medlemmer over 15 år har stemmeret.

§ 3 Samarbejdsaftaler
Stk. 1. Vangedes Venner kan indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger, skoler, institutioner og virksomheder.

§ 4 Kontingent
Stk. 1. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret 1.1. - 31.12.

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned ved bestyrelsens foranstaltning.

Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel ved offentliggørelse på Vangede Venners hjemmeside, opslag på Vangede Bibliotek samt ved email til medlemmerne.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afgives skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres på Vangede Venners hjemmeside, ved opslag på Vangede Bibliotek og ved udsendelse af e-mail til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmeudvalg.
  3. Beretning fra bestyrelsen
  4. Forelæggelse af det reviderede
     årsregnskab samt budget
     til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Opstilling af kandidater til
    a. Posten som foreningens formand
    b. Øvrige bestyrelsesposter
    c. Suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse og skal afholdes ved bestyrelsens foranstaltning, når mindst 10 medlemmer fremsætter anmodning derom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne.

Stk. 6. Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter anmodningens modtagelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 5 dages varsel ved opslag på Vangede Venners hjemmeside, ved opslag på Vangede Bibliotek samt ved e-mail til medlemmerne med angivelse af forhandlingsemne.

Stk. 7. Beslutninger på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger tages ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jf. dog § 6 og § 9. Afstemning skal foretages skriftligt, når mindst 1/3 af de på generalforsamlingen deltagende medlemmer kræver det.

Stk. 8. Kun de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer har stemmeret.

§ 6 Valg af bestyrelse
Stk. 1. Medlemmer som ønsker at kandidere til bestyrelsen opstilles på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer inkl. formanden samt 2 suppleanter Alle valg til bestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning blandt samtlige fremmødte stemme-berettigede medlemmer på den ordinære generalforsamling og gælder for en 2-årig periode, for formanden kun 1 år. Suppleanter vælges for 1 år.

Stk. 3. Ved valg af formand har hvert medlem én stemme. Såfremt der kun er opstillet én kandidat til formandsposten, betragtes denne som valgt på generalforsamlingen. Kandidater til formandsposten kan samtidig kandidere i valget til øvrige bestyrelses- poster. Valg til formandsposten går forud for valg til øvrige bestyrelsesposter.

Stk. 4. Ved valg til øvrige bestyrelsesposter har hvert medlem for at stemme på det antal bestyrelsesposter der er ledige. (Dvs. er der 2 poster ledige, men opstillet 3 kandidater kan man stemme på 2 af de tre). Såfremt der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges, betragtes disse som valgt på general-forsamlingen.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter.

Stk. 6. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer efter tur. Såfremt der endvidere skal vælges medlemmer til bestyrelsen, jf. stk. 7, betragtes de to kandidater, der opnår flest stemmer, som valgt for 2 år.

Stk. 7. Afgår et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten på den ledige plads indtil førstkommende generalforsamling, hvor der foretages nyvalg for den resterende del af valgperioden. Fratræder formanden mindre end 3 måneder før næste ordinære generalforsamling kan bestyrelsen undlade at foranstalte nyvalg.

§ 7 Bestyrelsens arbejde
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder nedsættelse af udvalg til varetagelse af diverse arrangementer.Stk. 2. Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens medlemmer hvert år en næstformand, der fungerer som formand i dennes fravær.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger hvert år en kasserer. Kassereren kan være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens er til stede.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8 Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 9 Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings ophævelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved en ændring af foreningens vedtægter.

§ 10 Vedtægtsændring
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan gennemføres, når et flertal af de fremmødte på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Foreningen ophævelse skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de på den ordinære generalforsamling fremmødte stemmeberettigede medlemmer har stemt herfor.

Stk. 3. Ved eventuel ophævelse af foreningen træffer den ekstraordinære generalforsamling beslutning om anvendelsen af foreningens midler, i henhold til §1, stk.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 2012

Publiceret 19/09/2013