Vedtægterne som PDF-fil:

VEDTÆGTER FOR
VANGEDES VENNER


-
§ 1 Navn og formål
-
Stk. 1. Foreningens hjemsted er Vangede, Gentofte Kommune.
Stk. 2. Foreningen er en almennyttig forening, hvis formål er at udbrede og udvikle det kulturelle og folkelige liv i Vangede, herunder ved at inddrage borgere i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af arrangementer og herigennem skabe netværk.
Stk. 3. Til understøttelse af formålet i stk. 2 kan foreningen tillige oprette, eje og drive samlingssteder for Vangedes beboere, herunder f.eks. café, forsamlingslokale, kulturhus, idrætshal, og andre lignende aktiviteter, der står i naturligt forhold til foreningens formål. Der skal for sådanne tilknyttede aktiviteter føres særskilt regnskab og eventuelt overskud tilfalder foreningen.
Stk. 4. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med dens eventuelle formue.
Stk. 5. Foreningen kan udtale sig om forhold til gavn for Vangedes borgere.
-
§ 2 Medlemskab
-
Stk. 1. Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der har relation til Vangede og har lyst til at yde frivilligt arbejde.
Stk. 2. Indmeldelse skal ske skriftligt ved brug af indmeldelsesblanket til Vangedes Venner. eller via formular på hjemmesiden. For personer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
Stk. 3. Alle medlemmer over 15 år har stemmeret.
Stk. 4. Det påhviler det til enhver tid værende medlem, at holde foreningen orienteret om medlemmets aktuelle e-mail adresse, hvortil foreningen kan sende informationer, herunder indkaldelse til generalforsamling, opkrævning af medlemskontingent, nyhedsbrev m.v.
-
§ 3 Samarbejdsaftaler
Stk. 1. Vangedes Venner kan indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger, skoler, institutioner, Gentofte Kommune og virksomheder.
-
§ 4 Kontingent
-
Stk. 1. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret 1.1.-31.12.
-
§ 5 Generalforsamling
-
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned ved bestyrelsens foranstaltning.
Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel ved offentliggørelse på Vangede Venners hjemmeside, opslag på Vangede Bibliotek samt ved email til medlemmerne.
Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afgives skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres på Vangede Venners hjemmeside, ved opslag på Vangede Bibliotek og ved udsendelse af e-mail til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
-
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
-
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 a. Valg af formand
 b. Valg af øvrige bestyrelsesposter
 c. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
-
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse og skal afholdes ved bestyrelsens foranstaltning, når mindst 10 medlemmer fremsætter anmodning derom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne.
Stk. 6. Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter anmodningens modtagelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 5 dages varsel ved opslag på Vangede Venners hjemmeside, ved opslag på Vangede Bibliotek samt ved e-mail til medlemmerne med angivelse af forhandlingsemne.
Stk. 7. Beslutninger på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger tages ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jf. dog § 6 og § 9. Afstemning skal foretages skriftligt, når mindst 1/3 af de på generalforsamlingen deltagende medlemmer kræver det.
Stk. 8. Kun de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer har stemmeret.
-
§ 6 Valg af bestyrelse
-
Stk. 1. Medlemmer som ønsker at kandidere til bestyrelsen opstilles på generalforsamlingen.
Stk. 2. Til bestyrelsen vælges 7 medlemmer inkl. formanden. Formanden vælges særskilt for 1 år af gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år, således at 3 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Alle valg kan ske ved skriftlig afstemning, såfremt flertallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker dette.
Stk. 3. Ved valg af formand har hvert medlem én stemme. Såfremt der kun er opstillet én kandidat til formandsposten, betragtes denne som valgt på generalforsamlingen. Kandidater til formandsposten kan samtidig kandidere i valget til øvrige bestyrelsesposter. Valg til formandsposten går dog forud for valg til øvrige bestyrelsesposter.
Stk. 4. Ved valg til øvrige bestyrelsesposter har hvert medlem for at stemme på det antal bestyrelsesposter der er ledige. (Dvs. er der 2 poster ledige, men opstillet 3 kandidater kan man stemme på 2 af de tre). Såfremt der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges, betragtes disse som valgt på general-forsamlingen.
Stk. 5. Generalforsamlingen vælge op til 3 suppleanter.
Stk. 6. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer efter tur. Såfremt der endvidere skal vælges medlemmer til bestyrelsen, jf. stk. 7, betragtes de to kandidater, der opnår flest stemmer, som valgt for 2 år.
Stk. 7. Afgår et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten på den ledige plads indtil førstkommende generalforsamling, hvor der foretages nyvalg for den resterende del af valgperioden. Bliver en suppleantpost ledig, kan bestyrelsen inden for perioden finde en ny suppleant til den ledige plads.
-
§ 7 Bestyrelsens arbejde
-
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder nedsættelse af udvalg til varetagelse af diverse arrangementer.
Stk. 2. Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens medlemmer hvert år en næstformand, der fungerer som formand i dennes fravær.
Stk. 3. Bestyrelsen vælger hvert år en kasserer. Kassereren kan være et bestyrelsesmedlem.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens er til stede.
Stk. 5. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
-
§ 8 Tegningsret
-
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden, og 1 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan i øvrigt udstede prokura.
-
§ 9 Udmeldelse
-
Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til Vangedes Venner.
-
§ 10 Udelukkelse og eksklusion
-
Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet groft eller gentagne gange har tilsidesat sine medlemspligter, eller medlemmet på anden vis udviser en adfærd, der er uforenelig med foreningens virke. Beslutning om udelukkelse eller eksklusion træffes af bestyrelsen.
Stk. 2. Beslutning om udelukkelse eller eksklusion træffes af bestyrelsen, dog skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemme for udelukkelse eller eksklusion. Såvel i sager om midlertidig udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Stk. 3. I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen indbringes for førstkommende generalforsamling, hvor eksklusionssagen skal behandles som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen kan ophæve en af bestyrelsen truffet beslutning om eksklusion med samme flertal, som er påkrævet til ændring af foreningens vedtægter
-
§ 11 Vedtægtsændring
-
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan gennemføres, når et flertal af de fremmødte på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
-
§ 12 Ophævelse af foreningen
-
Stk. 1. Foreningen ophævelse skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de på den ordinære generalforsamling fremmødte stemmeberettigede medlemmer har stemt herfor.
Stk. 2. Ved eventuel ophævelse af foreningen træffer den ekstraordinære generalforsamling beslutning om udlodning af foreningens midler til en anden almennyttig forening, fond eller lignende enhed, der støtter formål som nævnt i §1, stk. 2., eller lignende kulturelle formål primært i Vangede.
-
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. april 2018

Publiceret 27/09/2018